Praktyczne szkolenia z prawa pracy - dokumentacja pracownicza


W celu uniknięcia problemów z inspekcją pracy należy przede wszystkim prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.


Elementy szkolenia - Dokumentacja pracownicza

  • Dokumenty pracowników gromadzone w aktach osobowych;
  • Umowy o pracę: zawieranie, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia warunków pracy i płacy, rozwiązywanie umowy;
  • Ewidencja czasu pracy, harmonogramy, rozliczanie czasu pracy pracowników;
  • Sporządzanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty;
  • Opracowywanie wewnętrznych procedur firmowych regulujących procesy pracy;
  • Sporządzanie regulaminów: pracy, ZFŚS, nagradzania, premiowania;

 

Szkolenia pracowników kodeks pracy


EL-SPEKTRUM specjalizuje się w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń zamkniętych z tematyki kadrowej. Dostosujemy program szkolenia specjalnie dla potrzeb Państwa firmy uwzględniając wszystkie szczególne przepisy obowiązujące w danej instytucji.
Nasza firma oferuje ponadto kompleksowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej na zlecenie jak również usługę pośrednictwa w załatwianiu wszelkich spraw związanych z tematyką osobową.Przykładowy program szkolenia dla kadr: Akta osobowe, Dokumentacja pracownicza, Świadectwa pracy

 1. Podstawy prawne prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
 2. Obowiązek prowadzenia i przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
 3. Dokumenty gromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona, w związku z naborem pracowników i ich zatrudnieniem - jakiego rodzaju dane osobowe można zbierać w związku z zatrudnieniem pracowników.
 5. Wstępne badania lekarskie:
  • nowe druki skierowania na badania,
  • kiedy nie ma nakazu kierowania na wstępne badania lekarskie,
  • ilość egzemplarzy skierowania na wstępne badania.
 6. Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia po zmianie przepisów:
  • nowy katalog umów o pracę,
  • status umowy, która trwała w okresie wypowiedzenia, dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów,
  • umowy zawarte od 22 września 2016r.,
  • nowy wzór umowy o pracę.
 7. Części składowe akt osobowych:
  • dokumenty gromadzone w części A akt osobowych,
  • dokumenty gromadzone w części B akt osobowych,
  • dokumenty gromadzone w części C akt osobowych.
 8. Sporządzanie świadectwa pracy przy umowach terminowych i umowie na czas nieokreślony – zmiany od 1 stycznia 2017r.
  • zasady wydawania świadectwa pracy, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017r.,
  • pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania obowiązujący od 1 stycznia 2017r.
 9. Dokumentowanie w aktach osobowych uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 10. Ewidencja czasu pracy.
 11. Zmiany w dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2017r.:
  • likwidacja możliwości różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy;
  • zmiana pojęcia „dużego” pracodawcy: nie 20, a 50 pracowników zatrudnionych u pracodawcy jako kwalifikacja do wydawania regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania (chyba, że obowiązuje układ zbiorowy pracy);
  • wydłużenie terminów na odwołanie w stosunkach prawno-pracowniczych.


Specjalistyczne szkolenie - prawo pracy


Pracując w działach kadrowych warto być na bieżąco z aktualnie obowiązującymi regulacjami, które zmieniają się nierzadko. Prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu przepisów kodeksu pracy. Tematyka, którą się zajmujemy oprócz dokumentacji pracowniczej to między innymi uprawnienia rodzicielskie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne. Organizujemy ponadto szkolenia omawiające najnowsze zmiany w prawie pracy. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, program naszych zajęć jest zawsze omawiany z klientem z wyprzedzeniem. Zapraszamy do kontaktu.


dokumentacja pracownicza szkolenie, szkolenia dla hr