Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Każda jednostka organizacyjna bądź firma przetwarzająca dane przynajmniej jednej osoby (pracownika, klienta itp.) jest zobowiązana do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.


Ochrona danych osobowych - stan prawny 2018 r.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązki te dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe. Zatem wszystkie podmioty działające na rynku, osoby prawne, spółki, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą chociażby zatrudniały jednego pracownika muszą wypełniać zadania narzucone przepisami prawa.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jak również udzielenie podpowiedzi jak prawidłowo prowadzić dokumentację i wprowadzić niezbędne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danym osobowym oraz jak przygotować się do kontroli GIODO. Uczestnicy szkolenia nabywają potrzebną wiedzę do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji /ABI . Na szkoleniu omówiona zostanie rola i zadania ABI, jego status w jednostce organizacyjnej oraz kompetencje. Ponadto przedstawimy niezbędną dokumentację związaną z ochroną danych oraz sposób jej prowadzenia. Na szkoleniu podamy praktyczne przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz ich konsekwencje dla administratora danych osobowych i poszczególnych pracowników przetwarzających dane osobowe.


Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych:

 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania podmiotom zewnętrznym; 


Program szkolenia: Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych szkolenie, Szkolenie dla ABI, Kurs z ochrony danych osobowych, Szkolenia z ochrony danych osobowych we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Ochrona danych szkolenie wroclaw, terminy szkolen ochrona danych osobowych, ochrona danych osobowych terminarz szkolen, ochrona danych osobowych kurs, kurs dla ABI, ABI szkolenie

 1. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne:
  • regulacje europejskie,
  • regulacje polskie,
  • zadania i kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • kontrola prawidłowości zabezpieczenia danych osobowych,
  • odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych:
  • definicja danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych,
  • podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
  • zabezpieczanie danych osobowych,
  • prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 3. Ochrona danych osobowych w toku wykonywania codziennych obowiązków pracowniczych:
  • jakie dane osobowe można przetwarzać w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
  • obowiązki pracowników związane z ochroną danych osobowych,
  • odpowiedzialność pracowników związana z nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych,
  • omówienie wybranych przykładów naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych:
  • poziomy bezpieczeństwa sytemu informatycznego i minimalne wymogi zabezpieczenia.
 5. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych:
  • zgłaszanie zbioru danych do rejestracji GIODO,
  • zwolnienia z obowiązku zgłaszania zbioru danych do rejestracji,
  • zgłoszenia zmian w zbiorze,
  • odmowa zarejestrowania zbioru.
 6. Dokumentacja związana z administrowaniem danymi osobowymi, w szczególności:
  • polityka bezpieczeństwa,
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
  • upoważnienia do przetwarzania danych i ewidencja upoważnień,
  • umowy powierzenia danych do przetwarzania,
  • protokoły z niektórych czynności.
 7. Nowa rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji – od 01.01.2015r.:
  • kto może zostać ABI,
  • kompetencje i zadania ABI,
  • różnice w prowadzonej dokumentacji w zakresie danych osobowych w przypadku powołania ABI w stosunku do jednostki, która ABI nie powołuje,
  • prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
  • plan sprawdzeń,
  • sprawozdanie ze sprawdzenia.
 8. Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych:
  • omówienie najważniejszych aspektów zawartych w rozporządzeniu, którego przepisy zaczną obowiązywać od 25 maja 2018r.
 9. Praktyczne przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz ich konsekwencje dla administratora danych osobowych i poszczególnych pracowników przetwarzających dane osobowe.

 Program szkolenia obejmuje ponadto:

 • Nabycie potrzebnej wiedzy do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji /ABI.
 • Omówienie roli i zadań ABI, status w jednostce organizacyjnej, kompetencje, niezbędna dokumentacja i sposób jej prowadzenia.
 • Praktyczne przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Praktyczne przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i konsekwencje dla administratora danych osobowych i poszczególnych pracowników przetwarzających dane osobowe.
 • Omówienie przewidywanych zmian, które zaczną obowiązywać od 25 maja 2018r., oraz jak się przygotować do nowych wytycznych.
Jeśli Twoja firma nie ma opracowanej Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. z 2014r. Poz. 1182 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024), zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy EL-SPEKTRUM.

ochrona danych osobowych szkolenie, abi szkolenie, szkolenie z ochrony danych, szkolenie dla ABI, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie ochrona danych, szkolenia wroclaw, szkolenia warszawa, szkolenie poznan, szkolenia krakow, szkolenia katowice, szkolenia opole
Sprawdź aktualne terminy szkoleń z ochrony danych osobowych

 

 Szkolenie z ochrony danych osobowych: regulacje prawne, zbiór danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych, administrator danych osobowych, ABI, administrator systemów informatycznych, Szkolenie ochrona danych wroclaw, wroclaw szkolenie ochrona danych osobowych, kurs z ochrony danych, szkolenia we Wroclawiu, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Opolu, odo szkolenie, abi szkolenie