Ochrona danych osobowych szkolenie


Każda jednostka organizacyjna bądź firma przetwarzająca dane przynajmniej jednej osoby (pracownika, klienta itp.) jest zobowiązana do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.


Praktyczne szkolenie RODO 

 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązki te dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe. Zatem wszystkie podmioty działające na rynku, osoby prawne, spółki, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą chociażby zatrudniały jednego pracownika muszą wypełniać zadania narzucone przepisami prawa.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jak również udzielenie podpowiedzi jak prawidłowo prowadzić dokumentację i wprowadzić niezbędne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danym osobowym oraz jak przygotować się do kontroli UODO. Uczestnicy szkolenia nabywają potrzebną wiedzę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych IOD. Na szkoleniu omówiona zostanie rola i zadania IOD, jego status w jednostce organizacyjnej oraz kompetencje. Ponadto przedstawimy niezbędną dokumentację związaną z ochroną danych oraz sposób jej prowadzenia. Na szkoleniu podamy praktyczne przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz ich konsekwencje dla inspektora ochrony danych i poszczególnych pracowników przetwarzających dane osobowe.


Ochrona danych osobowych dokumentacja:

 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania podmiotom zewnętrznym;
Ochrona danych osobowych szkolenie

Kurs RODO & ochrona danych - program

 1. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne:
  • regulacje europejskie,
  • regulacje polskie,
  • zadania i kompetencje UODO,
  • kontrola prawidłowości zabezpieczenia danych osobowych,
  • odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych:
  • definicja danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych,
  • podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
  • zabezpieczanie danych osobowych,
  • prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 3. Ochrona danych osobowych w toku wykonywania codziennych obowiązków pracowniczych:
  • jakie dane osobowe można przetwarzać w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
  • obowiązki pracowników związane z ochroną danych osobowych,
  • odpowiedzialność pracowników związana z nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych,
  • omówienie wybranych przykładów naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych:
  • poziomy bezpieczeństwa sytemu informatycznego i minimalne wymogi zabezpieczenia.
 5. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych:
  • zgłaszanie zbioru danych do rejestracji UODO,
  • zwolnienia z obowiązku zgłaszania zbioru danych do rejestracji,
  • zgłoszenia zmian w zbiorze,
  • odmowa zarejestrowania zbioru.
 6. Dokumentacja związana z administrowaniem danymi osobowymi, w szczególności:
  • polityka bezpieczeństwa,
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
  • upoważnienia do przetwarzania danych i ewidencja upoważnień,
  • umowy powierzenia danych do przetwarzania,
  • protokoły z niektórych czynności.
 7. Nowa rola Inspektora Ochrony Danych:
  • kto może zostać IOD,
  • kompetencje i zadania IOD,
  • różnice w prowadzonej dokumentacji w zakresie danych osobowych w przypadku powołania IOD w stosunku do jednostki, która IOD nie powołuje,
  • prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
  • plan sprawdzeń,
  • sprawozdanie ze sprawdzenia.
 8. Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych - RODO:
  • omówienie najważniejszych aspektów zawartych w rozporządzeniu, którego przepisy obowiązują od 25 maja 2018r.
 9. Praktyczne przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz ich konsekwencje dla administratora danych osobowych i poszczególnych pracowników przetwarzających dane osobowe.

 

Szkolenie RODO dla pracowników obejmuje ponadto:

 • Omówienie roli i zadań IOD, status w jednostce organizacyjnej, kompetencje, niezbędna dokumentacja i sposób jej prowadzenia.
 • Praktyczne przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Praktyczne przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i konsekwencje dla administratora danych osobowych i poszczególnych pracowników przetwarzających dane osobowe.

 

Szkolenie dla inspektorów ochrony danych


W naszej ofercie znajduje się ponadto szkolenie dedykowane dla IOD - Inspektora ochrony danych. Celem kursu IOD jest zdobycie potrzebnej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zostań specjalistą ds. ochrony danych osobowych i zapisz się na szkolenie. Więcej informacji: IOD szkolenie.

Ile kosztuje szkolenie RODO & ochrona danych osobowych?


Cena kursu z zakresu ODO jest uzależniona między innymi od ilości uczestników oraz od miejsca szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym cennikiem szkoleń.


Jeśli Twoja firma nie ma opracowanej Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. z 2014r. Poz. 1182 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024), zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy EL-SPEKTRUM.

ochrona danych osobowych szkolenie, rodo szkolenie